Všeobecná bezpečnosť výrobku a zodpovednosť za výrobok

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

23.9.2022 165,- Eur bez DPH Košice/ on-line prihláška


Popis kurzu

Školenie je určené všetkým výrobcom, dodávateľom a ich zamestnancom v automobilovom priemysle Ponúka komplexné informácie o požiadavkách na zástupcu pre bezpečnosť produktu a management riadenia rizika. Vychádza z legislatívneho prehľadu, kde kľúčovou časťou je právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.


Obsah kurzu

1. Všeobecná bezpečnosť za výrobky

2. Technické požiadavky na výrobky

3. Zodpovednosť za výrobok

Prehľad právnych predpisov upravujúcich oblasť bezpečnosti výrobkov EÚ a SR

Zákon 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

NV SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v

znení neskorších predpisov


Cieľová skupina

Toto školenie je vhodné pre celý manažment výrobnej spoločnosti.


Trvanie kurzu:

1 deň

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.


V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Vladimír Pelecháč

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť