Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

Otvára sa podľa záujmu Eur bez DPH

Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č.404/2007 Z.z., z. č. 250/2007 Z.z., z.č. 128/2002 Z.z. a zodpovednosť za výrobok podľa z. č. 294/1999 Z.z. v automobilovom priemysle

Popis kurzu

Výrobok je vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na:

a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré výrobca poskytol alebo mal poskytnúť

b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže výrobok slúžiť

c) čas, kedy bol výrobok uvedený do obehu

Cieľom kurzu je vysvetliť podstatu právnej regulácie automobilov a ich dielov v EÚ a SR so zameraním na zodpovednosť a to na úrovni sankcií za neplnenie záväzných verejnoprávnych požiadaviek (technické požiadavky na výrobky a všeobecná bezpečnosť výrobkov) a na úrovni sankcií v podobe náhrady škôd (zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou výrobku, zodpovednosť za súlad so zmluvou a záruka).

Obsah kurzu

 • Vymedzenie podstaty technickej legislatívy

 • Regulovaný výrobok

 • Vysvetlenie základnej právnej terminológie a hierarchie právnych noriem v SR, rola a postavenie technických noriem

 • Právne požiadavky na výrobky v automotive v členských štátoch EÚ

 • Zákon č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

 • Základ regulácie, pojmy

 • Stanovený obsah údajov v Prehlásení o zhode

 • Kontrolné orgány – podstata kontrol, právomoci, lehoty a sankcie

 • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a Nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

 • Technické požiadavky na výrobcov automobilov a ich dielov

 • Kontrolné orgány – podstata kontrol, právomoci, lehoty a sankcie

 • Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a Nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z., o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

 • Legálne konštrukcie bezpečného výrobku, fakticky nebezpečný výrobok

 • Kontrolné orgány – právomoci, lehoty a sankcie

 • Zákon č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

 • Podstata zodpovednosti

 • Liberačné dôvody

 • Lehoty pre uplatnenie

 • Minimalizácia rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za výrobok

 • Zodpovednosť za súlad so zmluvou

 • Záruka

Cieľová skupina

Pre všetkých výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle, ktorí chcú získať základné povedomie o regulácii v ich oblasti činnosti, zvýšiť odbornú kvalifikáciu a správne pracovať s rôznymi typmi rizík v rámci svojej profesnej činnosti.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Vladimír Pelecháč

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť