Požiadavky normy ISO 19011:2018

Popis kurzu

Poskytnúť prehľad o všetkých podstatných zmenách v norme ISO 19011:2018, ktorá je návodom na auditovanie systémov manažérstva, vrátane zásad auditovania a manažérstva programu auditu. Poskytuje aj návod na hodnotenie kompetentnosti jednotlivcov zapojených do procesu auditu. ( audítorov a audítorských tímov)

Obsah kurzu

  • Termíny a definície
  • Požiadavky novej revízie ISO 19011:2018, zmeny oproti norme ISO 19011:2012
  • Interné audity ISO 19011:2018 - princípy
  • Riadenie procesu interných auditov
  • Príprava interných auditov
  • Realizácia interných auditov
  • Komunikácia pri auditovaní

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých interných alebo externých audítorov, alebo pre tých, ktorí chcú vykonať interné alebo externé audity systémov manažérstva vo svojich organizáciách.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

165,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu