Interný audítor ITSMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa požiadaviek normy ISO/IEC 20000-1:2018.

Obsah kurzu

1. deň

 • Spoločné prvky ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 9001
 • Požiadavky ISO20000-1:2018:
 • Všeobecné požiadavky na systém manažérstva služieb
 • Návrh a prechod nových alebo zmenených služieb
 • Procesy dodávania služieb
 • Procesy vzťahov
 • Procesy riešenia
 • Riadiace procesy

2. deň

 • Interné audity ISO 19011:2018
 • Riadenie procesu interných auditov
 • Príprava interných auditov
 • Realizácia interných auditov
 • Komunikácia pri auditovaní

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností v oblasti IT služieb, ktoré sa rozhodli zaviesť, alebo už majú zavedený systém riadenia bezpečnosti informácii, pre zabezpečenie ochrany svojich informácií, pre manažérov kvality.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu