Interný audítor podľa normy ISO 45001:2018

Popis kurzu

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek novej normy ISO 45001:2018 jej zmeny a integrácia s normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015...

Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. t.j. účel, plánovanie, príprava, vedenie auditu podľa ISO 19011:2018 návodu na auditovanie a odkazy na právne predpisy a ich výklad k norme ISO 45001.

Obsah kurzu

1 deň

 • Úvod kurzu- predstavenie

 • História revízií normy ISO 45001

 • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 45001

 • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 45001

 • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi

 • Integrácia s normami ISO 9001:2015 s ISO 14001:2015

2 deň

 • Audit - zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit

 • Audit - vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie

 • Audit - nezhody

 • Audit - správa z auditu, následná činnosť

 • Diskusia

 • Test

 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Zároveň je vhodný aj pre držiteľov certifikátov podľa noriem ISO 9001:2015 a/alebo 14001:2015 a chcú si certifikáciu rozšíriť aj na normu ISO 45001:2018.

Na preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu