Interný audítor podľa IATF 16949:2016

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a spôsobom vykonávania interných auditov na preverenie plnenia požiadaviek normy.Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949. Prvý deň je zameraný na porozumenie toho, ako zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality a aplikovať procesný prístup v automobilovom priemysle podľa požiadaviek normy IATF 16949. Druhý deň je venovaný interným auditom, ich účelu, spôsobu plánovania, prípravy a vedenia a zaznamenávania správy z auditu. Kurz je zakončený záverečným testom.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História IATF 16949
  • Princípy manažérstva kvality
  • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
  • Audity podľa normy ISO 19011 - zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
  • Komunikácia pri audite
  • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle - systémový audit, procesný audit, audit produktu
  • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel. Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 a vykonávania auditov podľa ISO 19011:2018.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti aj v anglickom jazyku.

Cena kurzu

300,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

z oblasti automotive

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť