Požiadavky normy ISO 45001:2018

Popis kurzu

Poskytnúť prehľad o všetkých podstatných zmenách v norme, ich vysvetlenie a interpretácia v praxi.

Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje návod na používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia. Tiež umožňuje organizáciám proaktívne zlepšovať ich výkonnosť BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu- predstavenie

  • História revízií normy OHSAS 18001 a ISO 45001

  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 45001

  • Prehľad zmien v obsahu normy OHSAS 18001 a ISO 45001

  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi

  • Integrácia s normami ISO 9001:2015 s ISO 14001:2015

  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú zavedený systém manažérstva kvality podľa normy OHSAS 18001 a pripravujú sa na prechod na novú revíziu, ako aj pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť so zmenami v norme ISO 45001:2015 a pochopiť nové požiadavky a princípy.

Zároveň je vhodný aj pre držiteľov certifikátov podľa noriem ISO 9001:2015 a/alebo 14001:2015 a chcú si certifikáciu rozšíriť aj na normu ISO 45001:2018.

Na preškolenie interných audítorov, ktorí sú už vyškolení podľa normy OHSAS 18001.


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

165,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Pavol Hudák

Ing. Nataša Vjesztová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť