Interný audítor ISO 9001:2015

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky a interpretáciu novej revízie normy ISO 9001:2015. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel , plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa normy ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • Kvalita a princípy kvality
  • ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality – požiadavky podľa novej revízie normy
  • ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systému manažérstva – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Audit – komunikácia pri audite, vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit – zistenia, správa z auditu, následná činnosť
  • Audit – audity v organizáciách, proces certifikácie organizácie
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu.