Interný audítor ISO 50001:2018

Popis kurzu

Prvý deň kurzu je zameraný na výklad požiadaviek novej revízie normy ISO 50001:2018 a prehľad aktuálnej legislatívy SR týkajúcej sa energetického manažérstva. Druhý deň bude venovaný interným auditom v zmysle normy STN ISO 50003:2016 v súlade s normou ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať výklad s praktickými príkladmi, praktické cvičenia, prípadové štúdie, pre lepšie pochopenie problematiky. Kurz bude zakončený záverečným testom na overenie vedomostí získaných počas kurzu.

Je možnosť absolvovať iba prvý deň kurzu - vhodné na oboznámenie sa s požiadavkami normy, systémom riadenia energetickej hospodárnosti, jeho zavedenie, udržiavanie, zlepšovanie.

Absolvovanie celého kurzu je ukončené osvedčením interného audítora podľa ISO 50001:2018.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018, naučia sa ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť, udržiavať, zlepšovať v spoločnosti systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

230,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

doc. Ing Alena Pauliková Phd.


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť