Interný audítor ISO 22301:2012

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 22301 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015. Účastníci sa naučia taktiež používať procesný prístup pri auditovaní. Získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu

 • Požiadavky a terminológia ISO 22301
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Ukážky modelových situácií a praktických príkladov dokumentácie

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v oblasti Business Continuty.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Milan Popovec

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť