Interný audítor ISO 14001:2015

Popis kurzu

Prvý deň kurzu je zameraný na výklad požiadaviek novej revízie normy ISO 14001:2015 a prehľad aktuálnej legislatívy SR týkajúcej sa životného prostredia. Druhý deň bude venovaný interným auditom v zmysle normy ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať výklad s praktickými príkladmi, praktické cvičenia, prípadové štúdie, pre lepšie pochopenie problematiky. Kurz bude zakončený záverečným testom na overenie vedomostí získaných počas kurzu.

Je možnosť absolvovať iba prvý deň kurzu - vhodné na oboznámenie sa s požiadavkami normy, systémom riadenia životného prostredia, jeho zavedenie, udržiavanie, zlepšovanie.

Absolvovanie celého kurzu je ukončené osvedčením interného audítora podľa ISO 14001:2015.

Obsah kurzu

 • 1.deň
 • Úvod kurzu, systém riadenia životného prostredia v zmysle normy ISO 14001:2015.
 • Procesy organizácie, procesný prístup podľa ISO 14001:2015.
 • Prehľad existujúcich noriem rady ISO 14000.
 • Predmet, termíny a definície podľa novej revízie normy.
 • Súvislosti v organizácii - porozumenie organizácie a súvislosti v nej, porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, rozsah systému riadenia životného prostredia.
 • Vedúce postavenie - záväzok, environmentálna politika, roly, zodpovednosť a právomoci.
 • Plánovanie - činnosti na ošetrenie rizík a príležitosti, environmentálne aspekty, požiadavky, plánovanie opatrení, environmentálne ciele, plánovanie činností na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
 • Podpora - zdroje, kompetencie, povedomie, komunikácia, interná komunikácia, externá komunikácia, dokumentovaná informácia – vytvorenie, riadenie.
 • Plánovanie a riadenie prevádzky, havarijná pripravenosť a odozva.
 • Hodnotenie výkonnosti - monitorovanie, meranie, analýzy a vyhodnotenie, hodnotenie dodržiavania požiadaviek, interný audit, program interného auditu, preskúmanie manažmentom.
 • Zlepšovanie, nezhoda a nápravná činnosť, kontinuálne zlepšovanie.
 • Praktické cvičenia, testy.
 • Požiadavky - väzba legislatívnych požiadaviek na systém, iné požiadavky.
 • Prehľad legislatívy SR z oblasti životného prostredia.

2.deň

 • Úvod do interného auditu - požiadavky na interného audítora, úloha interného audítora.
 • Návod na auditovanie systémov manažérstva podľa ISO 19011:2018.
 • Interný audit - plánovanie, vedenie auditu, nezhoda, nápravné opatrenie, správa z auditu, následná činnosť.
 • Príprava checklistu – príklad kontrolného zoznamu otázok na audit.
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie.
 • Záverečný test, vyhodnotenie a záver kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť, udržiavať, zlepšovať v spoločnosti systém riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.


Získate certifikát / osvedčenie interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

Ing. Nataša Vjesztová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť