Interný audítor

(pre normy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO 50001, ČSN 01 0391, IATF 16949, ISO 13485)

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je:

 1. pochopenie požiadaviek najnovšej revízie normy pre systém manažérstva
 2. získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel , plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa najnovšej normy ISO 19011:2018 pre auditovanie systémov manažérstva.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • Vysvetlenie požiadaviek systému manažérstva podľa príslušnej najnovšej revízie normy s použitím praktických cvičení s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie danej problematiky.
 • ISO 19011:2018 – návod na auditovanie systému manažérstva:
  • riadenie programu auditov (ciele, určenie a hodnotenie rizík, role a zodpovednosti, kompetencie, implementácia programu, výber metód auditu, výber členov tímu, udržiavanie záznamov)
  • vykonávanie auditov (zahájenie, príprava, vykonávanie auditu, príprava správy, ukončenie)
  • kompetencie a hodnotenie audítorov (osobné vlastnosti, znalosti a schopnosti, stanovovanie kritérií pre hodnotenie audítorov, výber metódy, hodnotenie, zlepšovanie kompetencií audítorov)
 • Cvičenia, záverečný test
 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať systém manažérstva podľa príslušnej normy.

Kurzy robíme pre nasledujúce normy (jednotlivo alebo v kombinácii):

  • ISO 9001:2015 - systém manažérstva kvality
  • ISO 14001:2015 - systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001:2018 - systém manažérstva BOZP
  • ISO/IEC 27001:2013 - systém riadenia informačnej bezpečnosti
  • ISO/IEC 20000-1:2018 - IT systém manažérstva služieb
  • ISO 22301:2012 - systém manažérstva plynulého podnikania (business continuity)
  • ISO 50001:2018 - systém energetického manažérstva
  • ČSN 01 0391:2013 - systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti
  • IATF 16949:2016 - systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle
  • ISO 13485:2016 - Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely.

Výstup

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov - certifikát interného audítora pre príslušnú normu o úspešnom absolvovaní kurzu bez obmedzenia platnosti.

V cene kurzu sú zahrnuté: vytlačené študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu.

Poznámka

Kurz môže byť usporiadaný aj pre uzavretú skupinu priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu môžeme kurz usporiadať po dohode aj v iných termínoch, s iným rozsahom a pre iné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kontaktovať ( Marianna Kuchárová, +421 948 034 135, info@snrcertification.sk )