Filozofia SIX SIGMA - Kvalitatívna zmena v živote organizácie

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 330,- EUR bez DPH prihláška

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s filozofiou LEAN SIX SIGMA a vybranými nástrojmi.

Obsah kurzu

1. deň

  • Definícia a pochopenie filozofie SIX SIGMA. Princípy LEAN SIX SIGMA.
  • BEST PRACTICE - inšpirácia GE ( General Electric - Jack Welsh, MOTOROLA, TOYOTA...), problematika identifikácie a implementácie projektu.
  • BIG PICTURE - definovanie personálnej zodpovednosti (CHAMPION, PROJECT LEADER, BLACK BELT, GREEN BELT, YELLOW BELT, STAKEHOLDER) a charakteristika projektov D-M-A-I-C (Define-Measure-Analyze-Improve-Control).
  • Stručný prehľad vybraných nástrojov a metód LEAN SIX SIGMA, používaných v jednotlivých etapách projektov D-M-A-I-C.
  • Fáza Definuj podrobnejšie. Cvičenie na správne zadefinovanie problému, hlasu zákazníka, hlasu biznisu (VOB, VOC). Cvičenie na vytvorenie SIPOC diagramu.
  • Fáza Meraj podrobnejšie. Plán zberu údajov. Správne zadefinovanie výstupných ukazovateľov. Cvičenie na pochopenie vytvárania mapy procesu. Cvičenia na pochopenie praktického významu spôsobilosti procesov.

2. deň

  • Fáza Analyzuj podrobnejšie. Analýza spôsobilosti procesu - smerodajná odchýlka, tolerancie definované zákazníkom, tolerancie vyplývajúce z daného procesu, reakcia na rastúce požiadavky trhu. Cvičenie na vytvorenie ISHIKAWA diagramu s určením CNX príčin. Potvrdzovanie vplyvu jednotlivých príčin. Matica vstupných procesných ukazovateľov.
  • Fáza Zlepšuj podrobnejšie. Vybrané nástroje používané vo fáze Improve (Sedem typov strát, 5S-organizácia pracovísk, Organizácia toku procesu/materiálu PUSH-PULL, Otváranie úzkych miest TOC, SMED: rýchla príprava ďalšej operácie, Štandardizácia - SOP, POKA-JOKE: predchádzanie vzniku chýb, AM - údržba vykonávaná obsluhou linky. Cvičenie na 5S. Príklady na Poka-Yoke).
  • Fáza Kontroluj podrobnejšie. Porovnanie administratívneho zavedenia LEAN SIX SIGMA s výrobnou implementáciou LEAN SIX SIGMA. Analýza rizík v etape zavádzania LEAN SIX SIGMA a generovanie preventívnych opatrení (PLÁN REAKCIE NA ODCHÝLKY).

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, ktorí sa chystajú oboznámiť s filozofiou LEAN SIX SIGMA.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Štefan Daduľák

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť